Stanovy spolku Lesáňata z.s.

Účelem spolku je podpora, pomoc a rozvoj rodin při opětovném začleňování jejích členů do společnosti.

Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) Podpory a pomoci se začleňováním rodičů po ukončení rodičovské či mateřské dovolené do pracovního procesu
b) Vzdělávání rodičů na mateřské dovolené a s tím související zvyšování uplatnění rodičů na trhu práce
c) Psychické a organizační podpory mladých či společensky znevýhodněných rodičů
d) Příprava začleňování do kolektivu při důležitých životních změnách
e) Kulturní vyžití pro rodiče s dětmi a seniory
f) Poskytování výpomoci do domácnosti pro rodiny s dětmi a seniory
g) Psychická a organizační podpora při komunikaci s úřady a při návštěvách lékařů
h) Podporou nezaměstnaných, jejich dalším vzděláváním, podporou osobnostního růstu
i) Mimoškolních aktivit – děti a mládež
j) pořádáním seminářů, přednášek a konferencí směřujících především ke zvýšení životní úrovně těchto rodin a zlepšení kvality života vůči nim a vedení zodpovědnosti k ekologii
k) propagace aktivit spolku a osvěta ohledně seberealizace rodinných příslušníků, jejich opětovné začleňování, zvyšování kvality života a prostředí, které nás obklopuje
l) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
m) poradenské a konzultační činnosti
n) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se těchto rodin a oblastí, které tyto rodiny ovlivňují
o) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany těchto rodin
p) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví
q) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy těchto rodin
r) realizace projektů směřujících ke zlepšení kvality života rodin s dětmi a seniorů, k jejich osobnostnímu růstu a zvýšení uplatnění na trhu práce.
s) provoz dětské skupiny
Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen, přičemž jí nesmí být podnikání nebo jiná výdělečná činnost. Vedlejší činností podnikání nebo jiná výdělečná činnost být může, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.