Projekty

Dětská skupina Lesáňata spolufinancované MPSV ČR z ESF z Operačního programu zaměstnanost,

rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění soukromého a pracovního života a podpora stejné odměny za stejnou  práci.

Na základe rozhodnutím MPSV ČR o poskytnutí dotace č. OPZ/CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008854.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.